ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad müügi üldtingimused („Tingimused“) kuuluvad lahutamatult Laterna Magica OÜ, registrikoodiga 11680831, (edaspidi: „Müüja“) poolt müüdava kauba potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele (edaspidi: „Ostja“) esitatava tellimuslepingu pealkirjaga Tellimus/Leping (edaspidi: „Tellimusleping“) juurde. Müüjat ning Ostjat eraldi ja koos on edaspidi nimetatud ka kui „Pool“ või „Pooled“.

2. Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse automaatselt Müüja poolt tehtavatele mistahes pakkumistele, tellimustele, müügile ja tarnele, välja arvatud juhul, kui Müüja on kirjalikult nõustunud, et Tingimused ei kohaldu. Mistahes vormis tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et on käesolevate Tingimustega tutvunud ja nõustub, et Ostja ja Müüja vahelisele tehingule kohalduvad käesolevad Tingimused.

3. Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Ostjat Tingimuste muutmisest Müüja kodulehe www.laterna.ee kaudu. Ostja suhtes kehtivad Tingimused, mis olid jõus Ostjale Tellimuslepingu väljastamise ajal.

TELLIMUS JA HIND

1. Ostja esitab Müüjale päringu, mille vastuseks esitab Müüja Ostjale hinnapakkumise. Ostja poolt hinnapakkumise sobivuse kinnitamisel esitab Müüja Ostjale Tellimuslepingu, millel kinnitatakse lõplikult Müüja poolt müüdava asja (edaspidi: „Kaup“) omadused, kogus, hind, üleandmise tingimused ja hinnanguline tarneaeg. Vastuolu korral Ostja soovide ning Tellimuslepingul toodud andmete vahel on Ostja kohustatud Müüjat sellest viivitamatult informeerima.

2. Tellimuslepingul märgitud hind on täielik Kauba eest makstav hind ning see ei sisalda Kauba komplekteerimist ega paigaldust, kui Tellimuslepingul ei ole märgitud teisiti.

3. Tellimuslepingul märgitud pakkumine kehtib kuu aega alates väljastamisest, kui Tellimuslepingul ei ole märgitud teistsugust tähtaega.

4. Ostja tasub Kauba eest 50% osas ettemaksuna ning 50% osas enne Kauba väljastamist. Müügitehing jõustub peale Tellimuslepingul märgitud ettemaksu tasumist Ostja poolt.

5. Ostjal on kohustus tasuda teine 50% osamakse vastavalt Tingimuste punktile 2.3 peale seda, kui Müüja on Ostjat teavitanud Kauba saabumisest ja väljastanud Ostjale arve.

6. Juhul, kui Ostja ei tasu teise osamakse eest tähtaegselt ja vastavalt käesolevatele Tingimustele, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,5% tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7. Ostjal on õigus Kaubast loobuda 48 tunni jooksul peale Tingimuste punktis 2.3. toodud ettemaksu tasumist. Hilisema loobumise korral ei tagasta Müüja Ostjale ettemaksu.

OMANDI ÜLEMINEK, TARNE, PUUDUSED

1. Kaup väljastatakse Ostjale peale Tellimuslepingul toodud hinna täielikku tasumist.

2. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale Kauba üleandmise hetkel, eeldusel, et selleks hetkeks on Ostja tasunud Tellimuslepingul toodud Kauba hinna täielikult. Koos Kaubaga väljastab Müüja Ostjale arve-saatelehe, mille Ostja allkirjastab, kinnitamaks, et on Kauba kätte saanud.

3. Ostjal on kohustus Kaubale järele tulla kümne (10) päeva jooksul peale
vastava teavituse saatmist Müüja poolt. Kauba hoiustamise eest kauem kui
kümme (10) päeva peale Müüja poolt teavituse saatmist on Ostja kohustatud
Müüjale tasuma hoiutasu 10 eurot iga 1 m3 hoiustatava Kauba kohta nädalas.

4. Ostja on Kauba vastuvõtmisel kohustatud kontrollima Kauba seisukorda. Puuduste korral on Ostjal kohustus Müüjat viivitamatult puudustest informeerida.

5. Puuduste avaldumisel Kaubal on Ostjal õigus esitada pretensioone kahe (2) aasta jooksul Kauba omandi üleminekust. Puuduste ilmnemisel kuue (6) kuu jooksul Kauba omandi üleminekust on puuduse põhjuse kohustatud välja selgitama Müüja.

6. Tehnoloogilise iseloomuga puuduse puhul on Ostjal õigus nõuda Kauba parandamist, või kui parandamine ei ole võimalik, Kauba asendamist. Kui asendamine ja/või parandamine ei ole võimalikud mõistliku aja jooksul, on Kliendil õigus nõuda Kauba eest tasutud raha tagastamist.

7. Müüja ei vastuta loomulikust kulumisest, süülisest lõhkumisest, ebaõigest paigaldamisest, valest kasutusviisist või hooldamisest või vääramatust jõust põhjustatud puuduste eest Kaubal.

LÕPPSÄTTED

1. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.

2. Tellimuslepingule ning käesolevatele Tingimustele kohaldub Eesti õigus.

 

Jäätmekäitluse info elektroonikaromudele ning lambijäätmetele leiate EES-Ringluse lehelt või Kuhuviia lehelt.